Obrada mulja i dehidracija

Pročišćavanjem otpadnih voda, bez obzira na koncepciju pročišćavanja, nastaje određena količina otpadnog mulja kojeg je potrebno zbrinuti sukladno zakonskim uvjetima.

Kod većih uređaja količina mulja kao sporednog produkta postaje značajan faktor u troškovima pročišćavanja otpadnih voda. Sukladno tomu, primjenjujemo postupak aerobne digestije mulja kojom se uklanja dio volumena, a preostali mulj se mineralizira i uklanja mu se miris čime se olakšava njegovo zbrinjavanje. Na taj način ukupno smanjujemo volumen mulja i do 15 puta, a time se smanjuju troškovi odvoza i zbrinjavanja mulja.

Design & development: MULTILINK / m:web